• کاربر مهمان ،حجم مصرفی اینترت و دانلود شما از این انجمن به صورت نیم بها محاسبه می گرد . در صورتی که این سایت مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته است ،لطفا با عضویت در سایت ،به جمع ما بپیوندید .
منتظر افتتاح فروشگاه اینترنتی جدید ما باشید . فروشگاه AZAX به زودی افتتاح خواهد شد .
آشنایی با انواع خازن و فرمول های محاسباتی

آشنایی با انواع خازن و فرمول های محاسباتی 1396.03.04

جهت دانلود باید عضو انجمن باشید
سيمای فصل ٧
 • خازن
 • ساختمان خازن
 • ظرفيت خازن
 • عوامل فيزيکی مؤثر در ظرفيت خازن
 • شارژ و دشارژ خازن
 • ثابت زمانی خازن
 • انتخاب خازن
 • اتصال خازن ها
 • اتصال سری خازن ها
 • اتصال موازی خازن ها
 • عملکرد خازن
 • خازن در جريان مستقيم
 • خازن در جريان متناوب
 • اختلاف فاز بين جريان و ولتاژ در مدار خازنی
 • انواع خازن
 • کاربرد خازن ها

هدف های رفتاری:
پس از دانلود و مطالعه، از هنرجو انتظار می رود:

١ خازن را تعريف کند.
٢ ساختمان خازن را شرح دهد.
٣ ظرفيت خازن را تعريف کند.
٤ عوامل فيزيکی مؤثر در ظرفيت خازن را شرح دهد.
٥ ظرفيت خازن را محاسبه کند.
٦ مفهوم شارژ و دشارژ خازن را توضيح دهد.
٧ ثابت زمانی خازن را شرح دهد.
٨ مشخصات مهم در انتخاب خازن را بيان کند.
٩ ظرفيت خازن معادل مدارهای سری و موازی خازنی را محاسبه کند.
١٠ عملکرد خازن را در جريان مستقيم و متناوب شرح دهد.
١١ راکتانس خازنی را در مدارات محاسبه کند.
١٢ اختلاف فاز ولتاژ و جريان در مدار خازنی را با رسم شکل موج های ولتاژ و جريان و دياگرام برداری تشريح کند.
١٣ انواع خازن را نام ببرد.
١٤ کاربرد خازن ها را در موتورهای الکتريکی شرح دهد.

تعداد صفحات : 19
تصاویر : دارد
نوع فایل : pdf
لایک ها: artin25