• کاربر مهمان ،حجم مصرفی اینترت و دانلود شما از این انجمن به صورت نیم بها محاسبه می گرد . در صورتی که این سایت مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته است ،لطفا با عضویت در سایت ،به جمع ما بپیوندید .
منتظر افتتاح فروشگاه اینترنتی جدید ما باشید . فروشگاه AZAX به زودی افتتاح خواهد شد .

آموزشی اتصالات الکتریکی

در مجموع 0 کاربر از این موضوع بازدید داشته است دیدن جزئیات

هم اکنون 1 نفر شامل 0عضو و 1مهمان در حال مشاهده این موضوع است

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
452
محل سکونت
تهران
باتوجه به اهمیت فوق العاده اتصالات صحیح ودرست سیم ها ، درسیم کشی ضروری است که انواع اتصالات صحیح وتکنیک های درست اتصالات الکتریکی بقدرکافی تمرین شودکه ذیلا چندنمونه معروفومتداول با اشکال مربوط تصیج داده می شود.
ابزارلازم :
چا قوی سیم کشی - انبردست های الکتریکی - اندازه گیرسیم - هویه لحیم کاری
موادلازم :
سیم باروپوش پلاستیکی نمره 14 باطول 15 سانتی متر - لحیم بامغز روغنی یاروغن لحیم کاری نواری یا لوله عایق
احتیاطات لازمهمیشه هویه داغ راروی پایه فلزی خارج ازدسترس قراردهیدودقت کنیدمیزکارشما نسوزد.
فهرست :

1 - اتصال یک پیچ (سربه سر)
2 - اتصال جفت پیچ (اتصال بغل)
3 -اتصال پیچیده شده
4 - اتصال سه راه یا (T)
 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
452
محل سکونت
تهران
اتصال یک پیچ سربه سر :

عایق انتهای هریک ازسیم ها را به اندازه 3 سانتی متربیرون آورید،سیم رازخمی نکنیدوبادقت سیم ها را تمیزوبراق کنید.2-سیم راطوری روی هم بگذاریدکه فاطله آنها ازنقطه اتصال به اندازه 6 سانتی مترباشد.3 - سیم ها را 6 بار به دورهم بپیچید.
4 - باانبردست پیچ ها رامحکم کنید و زایدهای انتهای را قطع نمایید تا هیچ نقطع برجسته ای روی کار باقی نماند.
5 - اتصال را با یک ورق نازک از خمیر لحیم کاری بپوشانید.هویه لحیم کاری گرم شده را درمقابل اتصال بگیریدتا اتصال برای تسهیل جریان لحیم به طرف پایین باشد.
7 - لحیم را روی اتصال قرارداده وذوب نماییدوسرتاسرقسمت های داخلی پیچ ها رابایک ورق نازک لحیم بطوریک نواخت بپوشانید به طوری که نقاط تیزباقی نماندوبوسیله نوارچسب یا هرماده دیگری اتصال راهایق سازی کنید .

 
آخرین ویرایش:

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
452
محل سکونت
تهران
اتصال جفت پیچ (اتصال بغل)

اتصال بغل مواقعی بکارمی رود که ازدو جهت به محل اتصال کشش مکانیکی واردشود نطیرسیم کشی روستایی یا سیم های هوایی وانتقال نیرووتلگراف وتلفن که بشرح زیرمی باشد.
1 - عایق سیم ها رابه اندازه 7.5 سانتی متربیرون آورده وسیم های لخت شده راتمیز کنید.
2 - سیم ها راطوری روی هم دیگربگداریدکه فاصله نقطه تقاطع تا عایق سیم ها تقریبا 2.7 سانتی متربشود.3 - سیم ها رابامشت وانگشتتان دیگردست بگیرید وباگرداندن مچ های دست سیم ها رابپیچانید.
4 - پیچ درپیچ طویل بااین روش بسازید.
5 - پیچ درپیچ کوتاه درست کنیدوبا انبردست به اتصال مربوطه نیرو وارد نمایید.
6زایده های موجود راقطع کنیدودوانتهارابافشاربه شکل منظم بخوابانید.7 - سیم ها را بایک ورق نازک روعن لحیم بپوشانیدوبه وسیله هویه گرم کنید.
8 - لحیم را ازبالای اتصال دهیدوقسمت های داخلی نقاط تیزی روی کارباقی نگذاریدوبعداتصال راعایق بندی کنید .

 
آخرین ویرایش:

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
452
محل سکونت
تهران
اتصال پیچیده شده :

چنین اتصالی درمواقعی قابل استفاده است که دوسیم متصل شده تحت تاثیر یک کشش مکانیکی قرارگرفته باشندوبقدری طویل باشندکه به آسانی نتوان بطریق حفت پیچ آنها رابهم متصل کردوطرز عمل به شرح زیراست :
1 - عایق سیم رایا اندازه 6 سانتی متربیرون آوریدو تمیزنمایید.
2 - انتهای هریک ازسیم ها رابه اندازه 6 میلیمتربه اندازه 90 درجه خم کنید.
3 - سیم نمره 20 قلع اندود به اندازه 30 سانتی متربرای محکم کردن محل اتصال ، روی اتصال بپیچیدبه طوریکه حلقه سرسیم ها مطابق شکل باشد.4 - سیم محکم کننده راباپیچ های فشورده نزدیک بهم به طرف دو اتصال بپیچیدوکلیه نقاط اتصال برجسته انتهای سیم ها راتمیز کنید.
5 - اتصال رابایک ورق نازک روغن لحیم کاری بپوشانیید وباهویه گرم کنید.اتصال بالارا لحیم بدهیدوپیچ های داخلی آن را بایک ورق نازک پرکنیدونقاط تیزی روی کارباقی نگذاریدوسپس اتصال راعایق نمایید.

 
آخرین ویرایش:

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
452
محل سکونت
تهران
اتصال 3 راه یا(T) :

از اتصال سه راه درجایی که یک مداراصلی انشعابی ویک مدارتغذیه کننده رابه شبکه اصلی وصل کنیم ویادرکارهای مربوط آنتن رادیوویادریا حط نیروکه درهوای آزادقرارگرفته استفادع می شود وطرزاستفاده آن به شرح زیرمی باشد:
1 - عایق یک سیم رابه اندازه تقریبا 3 سانتی متربردارید وهردوسیم راتمیز کنید.
2 - دوسیم رابه اندازه 90 درجه طوری روی یگدیگرقراردهیدکه فاصله تقاطع ازعایق تقریبا 5 سانتی مترباشد.سیم انشعاب رادورسیم اصلی بپیچیدیکدوربازیعنی پیچ طویل و 4 پیچ دورفشورده (یعنی پیچ کوتاه ) باشد.
3 - از انبردست برای محکم کردن پیچش استفاده کنید.5 - نقاط برحسته راقطع کنیدواتصال رابایک ورق نازک لحیم کاری بپوشانیدواتصال رابا هویه گرم نماییدوسپس عایق کاری کنید.