• کاربر مهمان ،حجم مصرفی اینترت و دانلود شما از این انجمن به صورت نیم بها محاسبه می گرد . در صورتی که این سایت مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته است ،لطفا با عضویت در سایت ،به جمع ما بپیوندید .
منتظر افتتاح فروشگاه اینترنتی جدید ما باشید . فروشگاه AZAX به زودی افتتاح خواهد شد .

در مجموع 0 کاربر از این موضوع بازدید داشته است دیدن جزئیات

هم اکنون 1 نفر شامل 0عضو و 1مهمان در حال مشاهده این موضوع است

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران


آچاروپیچ گوشتی ها:

آچاروپیچ گوشتی ها دراندازهای مختلفواشکال متفاوت ساخته شده اندکه انواع مورد استفاده الکتریسین ها بایددارای دسته های عایق باشندازاین وسیله برای متصل کردن وسایل الکتریکی به مدار(کلیدوپریز)ووصل کردن سیم هابااتصالات استفاده می شوند.

پیچ گوشتی دسته بلند:

این پیچ گوشتی از یک میله فولادی باسرگوه ای ساخته شده که از یک پلاستیک نسوز خارج می شوداین پیچ گوشتی درمقابل ولتاژقوی برق مقاومت داشته وسیم کش باآن به راحتی وبدون ترس از برق گرفتگی می تواندکارکند.

پیچ گوشتی کوتاه:

این پیچ گوشتی دارای سرکوتاه (کلمه توهین آمیز ،حذف شده) ای شکل است که از یک دسته قطوروبزرگ خارج می شوددسته پیچ گوشتی از این بابت ساخته شده تانیروی پیچش آن زیادشودازاین وسیله برای محکم کردن یابازکردن پیچ های استفاده می شود که درمحلی بافضای کم قرارگرفته ونمی توان از پیچ گوشتی های معمولی دسته بلنداستفاده کرد.
 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران
آچارها :

آچارهای مستعمل که درکارهای الکتریکی مورداستفاده قرارمی گیرندکه مهمترین آنها آچارفرانسه است :این آچارسری قابل تنظیم داردیکی از دوفک آن بادسته یک پارچه وثابت بوده وفک دیگربوسیله یک پیچ یا یک حلقه تنظیم ودرامتدادیک کشوبه جلووعقب برده می شودودرفضای تنگ ومحدود قابل استفاده است.
این آچاربرای شل وهسفت کردن مهرهای چهارگوش وشش گوش کوچک وبزرگ بکاربرده می شودبرای استفاده از آن باید فکین راطوری تنظیم نمودتامهرها را محکم وفشار به طریقی ازدست واردآیدکه برفک ثابت آن منتهی شود( نه به مفک متحرک)
 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران
دم باریک :

برای کاردرتابلو وقوطی هااستفاده می شودکه فکین دراز وگردی دارد وازآن برای خم کردن سیم های که دردست رس نیست وقطع سیم ها وبرداشتن واشرهاومهرهااستفاده می شود.

 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران
دم گرد :دم گرددارای دوفک گرداست که درطرف هریک تیغه ای برنده تعبیه شده است.این تیغه ها نزدیک محوراتصال دم گردهستند واز آن برای بریدن سیم وساختن حلقه درسرسیم هایی که به پیچ وصل می شونداستفاده میگردد.
 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران
دم کج :دم کج شبیه دم باریک است منتهی دم باریک آن نزدیک به نوک بازاویه کمی خم شده است .از آن برای گرفتن سیم درحین لحیم کاری،قطع سیم وبرداشتن قطعات ازجاییکه سایرابزاردسترسی به آن نداشته باشنداستفاده می شود.
 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران
دم پهن :

دم پهن دارای فکین جهارگوش طویل وپهن است که دریک طرف آن نزدیک محور اتصال یک تیغه برنده تعبیه شده است که از آن برای قطع سیم ونگهداری مهره هایاسایرقطعات درحین سوارکردن استفاده می شود.
 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران
چکش آلمینیومی :

چکش آلمینیومی دارای یک سرآلمینیومی است که درآن یک دسته محکم وبلند وچوبی نصب شده واز آن برای کوبیدن مساله بدون آسیب زدن یا قور کردن آن ها استفاده می شود.
 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران
چکش پلاستیکی :

این چکش از یک دسته چوبی وپلاستیکی ساخته شده است .از این چکش برای کوبیدن سطوح صیقلی وپرداخت شده استفاده می شودزیرابکاربردن یک چکش فلزی به آن هاآسیب می رساند.

 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران
چکش پلاستیکی :

این چکش از یک دسته چوبی وپلاستیکی ساخته شده است .از این چکش برای کوبیدن سطوح صیقلی وپرداخت شده استفاده می شودزیرابکاربردن یک چکش فلزی به آن هاآسیب می رساند.

 

محمدعلی

همکار فرهنگی و نظارتی
عضو کادر مدیریت
همکار فرهنگی و نظارتی
کاربر فنی و مهارتی
عضویت
15 February 2016
ارسال ها
461
لایک ها
451
محل سکونت
تهران
برس سیمی :

برس سیمی شامل یک دسته بلند چوبی وچندردیف جاروبک فولادی است که از آن برای پاک کردن قطعات فلزی وآماده کردن سطوح فلزی برای لحیم کاری یاسنگ کاری استفاده می شود.